Bestyrelsen i Byen i Byens Venner

Byen i Byens Venners bestyrelse består i dag af pårørende til beboere i Byen i Byen.

Formand:

Bente Hansen,

tlf.: 5189 3170

mail: b-hansen@privat.dk

Sekretær:

Marie-Louise Børresen

Kasserer:

Else Vinther

Øvrige:

Ole Andersen

Poul Erik Jacobsen

Se foreningens vedtægter herunder

Vedtægter for foreningen ”Byen-i-byens Venner”

Stiftet i marts 1987

§ 1 Formål

”Byen-i-byens Venner” er en forening oprettet på privat initiativ.

Foreningen kan støtte aktiviteter til gavn for beboere, og andre med tilknytning til organisationen ”Byen-i-byen” i Aalestrup.

Foreningen ”Byen-i-byens Venner” finansierer primært aktiviteter, traditioner og anskaffelser, der kommer flest mulige beboere til gavn.

Ansøgninger fra enkelte personer begrænses til særlige tilfælde, idet vi henviser til hjælp efter Serviceloven.

§ 2 Medlemmer og regnskab

Stk. 1 Som medlemmer kan optages: Beboere, personale, pårørende og venner til Byen-i-byen

Stk. 2 Kontingent fastsættes af bestyrelsen,og medlemsskabet følger kalenderåret.

Stk. 3 Indtægter kommer fra kontingent, frivillige bidrag, samt overskud fra afholdte arrangementer. Pengene indsættes i lokalt pengeinstitut.

Stk. 4 Regnskabsperioden følger kalenderåret.

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer – valgperioden er på to år. 2 medlemmer vælges i lige år og 3 vælges i ulige år. Bestyrelsen kan alene bestå af pårørende repræsentanter og venner til Byen i Byen.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med:

 • Formand (vælges blandt pårørende)
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Menige medlemmer

Stk. 3 Bestyrelsesformanden er ansvarlig over for bestyrelsen og medlemmerne for dispositioner, der tages på foreningens vegne. Formanden er dog ikke økonomisk ansvarlig. Formanden indkalder til møde mindst 3 gange årligt.

Stk. 4 Sekretæren fører referat, der efterfølgende sendes til øvrige medlemmer, samt til hjemmesidens bestyrer.

§ 4 Suppleanter

Stk. 1 Der vælges to suppleanter på generalforsamlingen blandt pårørende eller venner, henholdsvis for 1 og 2 år. Første suppleant vælges for 2 år og anden suppleant for 1år.

§ 5 Revisor

Stk. 1 To revisorer vælges ved generalforsamlingen blandt pårørende og venner af Byen i Byen. Revisorerne vælges for to år ad gangen. En vælges i ulige år og en i lige år.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Formanden indkalder i forbindelse med familiefesten.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel, og bekendgøres på hjemmesiden.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Dagsorden:

 1.  Valg af ordstyrer
 2.  Valg af referent og evt. stemmetæller
 3.  Beretning af formanden
 4.  Godkendelse af regnskab
 5.  Indkomne forslag
 6.  Valg af bestyrelse (valgperiode er 2 år)
 7.  Valg af suppleanter
 8.  Valg af revisor
 9.  Eventuelt

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Samtlige punkter/forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 5 Bestyrelsen kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling og skal indkalde, hvis mindst 15 medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamling, inden for almindelig gældende varsling og godkendes med 2/3 af stemmerne. Ved ændringer herudover skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og vedtages med almindelig flertal.

§ 8 Foreningens ophør

Stk. 1 Foreningsophør kan besluttes ved afstemning med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, på 2 af hinanden lovligt indkaldte generalforsamlinger.

Stk. 2 Ved foreningens ophør overgår foreningens midler til en eksisterende eller nyoprettet fond eller forening, der varetager interesser for ”Byen i Byens” beboergrupper, så de fortsat kan søge midler hjem.